home
laatste nieuws
nieuwsbrief
trouwlocatie
wie zijn wij ?
St.Joris en de draak
geschiedenis
Interessante links
opgave donateur
Gastenboek


 

 

  SINT

 

    JORISKERK

 

       WESTERLEE

  

_________________________________________________________________________________________

 

*) - januari 2017 - penningmeester Sjoert van der Laan neemt afscheid en Harry Visker volgt hem op

*) - oktober 2017 - start professionalisering van de website

*) - december 2017 - de kerstviering donderdagavond 14 dec. van 19.30 - 20.30 uur ( zie laatste nieuws )

_____________________________________________________________________________________

Belangrijke subsidie toegekend aan Stichting St. Joriskerk Westerlee.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het kader van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim)de stichting st. Joriskerk Westerlee een subsidie van € 29.300,-- toegekend.

Dit is zeer belangrijk voor de werkzaamheden van de Stichting st. Joriskerk Westerlee om de kerk weer in een goede staat van onderhoud te brengen.

De blijdschap over het toekennen van de Brim subsidie is dan ook groot. Ook omdat veel organisaties meedingen naar de jaarlijkse subsidieronde en slechts weinig projecten worden toegewezen. De Brim subsidie is daarnaast ook een sleutelsubsidie. Veel andere fondsen kennen projecten namelijk alleen geld toe als een Brimsubsidie is toegekend.

Na het harde werken van veel bestuursleden van de stichting om de begeerde Brimsubsidie binnen te halen, begint nu het harde werken om de rest van de benodigde gelden van diverse fondsen binnen te halen. “Maar we doen het graag, Westerlee, de st Joriskerk (uit 1776) en het mooie van Oeckelen orgel (uit 1873) verdienen het”

De eerste stap is gezet en we kunnen nu verder. Op 21 december 2010 is de st. Joriskerk in bezit gekomen van de stichting. Dit is dan ook een mooi lustrumcadeau.

Daarnaast heeft het bestuur opdracht gegeven aan een extern bureau om te onder- zoeken welke activiteiten in de st. Joriskerk kunnen plaats vinden. In dit onderzoek worden ook andere aanwezige accommodaties en verenigingen in Westerlee betrokken. Het bestuur is unaniem van mening dat wij met de andere besturen en verenigingen moeten samenwerken in plaats van te concurreren. Alleen dan gaan we als dorp het meest efficiënt met de locaties en de steeds minder beschikbare publieke financiële (gemeentelijke) middelen om. En kunnen we de leefbaarheid van een dorp als Westerlee maximaal bevorderen. Wij zijn dan ook zeer opgetogen dat de andere besturen zoals dorpshuis de Tille en de begrafenisvereniging Westerlee-Heiligerlee, van harte hun medewerking aan het onderzoek hebben toegezegd.  Dit onderzoek wordt voor 70% gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eindrapportage wordt nog dit jaar verwacht.

Voorzitter  Jan Cooijmans.


  

 Stichting Sint Joris staat in de startblokken                      

Zoals het bestuur reeds eerder berichtte heeft de stichting Sint. Joriskerk een Brim subsidie ter grootte van € 29.289,-- ontvangen. Dat was voor de stichting het startsein om de voorbereidingen voor de restauratie van de kerk en het unieke Van Oeckelen  orgel te starten.                                                                                                  Het bestuur heeft altijd voor ogen gehad dat moest worden voorkomen dat de uit 1776 stammende en beeldbepalende Sint Joriskerk in verval zou raken en verworden tot een door de natuur overwoekerende ruïne. Temeer omdat de Sint Joriskerk op een voor Westerlee belangrijke en nog in gebruik zijnde begraafplaats staat. De Sint Joriskerk dient volgens het bestuur niet alleen gerestaureerd en behouden worden voor Westerlee, maar het moet ook een nieuwe hedendaagse bestemming en functie hebben,  uiteraard met respect voor de reeds genoemde  ligging op de begraafplaats. Hierbij moet de nieuwe bestemming een aanvulling zijn op, en niet concurrerend zijn met, de bestaande voorzieningen in het dorp (zoals dorpshuis de Tille en ’t Boshoes). Daarom heeft het bestuur eerst aan bureau Veld& (gespecialiseerd in de toekomst van historisch vastgoed) de opdracht gegeven om mogelijke activiteiten en bestemmingen te ontwikkelen. Het door Veld& opgeleverde rapport “Onderzoek en advies programmering en exploitatie Sint Joriskerk te Westerlee” is dan ook mede gefinancierd door dorpshuis de Tille en een Rijkssubsidie. Voor dit rapport zijn  veel bestuursleden van de diverse verenigingen en stichtingen in Westerlee geïnterviewd.                                                                                            Uit dit rapport is gebleken dat de activiteiten die in de gerestaureerde Sint Joriskerk kunnen plaatsvinden onder andere zijn:  huwelijken (de Sint Joriskerk is een officiële trouwlocatie) begrafenissen, concerten, jubilea, symposia, tentoonstellingen en vergaderfaciliteiten voor bedrijven.                                                                            Mede naar aanleiding van dit rapport en  een zeer positief gesprek met vertegenwoordigers van andere voorzieningen in Westerlee, heeft het bestuur van de Sint Joriskerk de eisen van de restauratie vastgesteld. De Sint Joriskerk moet in oude luister worden gerestaureerd,  zo flexibel mogelijk worden ingericht met een zo vlak mogelijk vloer. Maar ook met onder andere moderne sanitaire voorzieningen, een kleine keuken,  geluidsvoorzieningen, brandwerende voorzieningen en een nooduitgang.                                                                Het bestuur heeft de afgelopen maanden gebruikt om de precieze werkzaamheden en kosten in kaart te brengen. De totale kosten voor het gebouw, de toren en het interieur (exclusief de restauratie van het Van Oeckelen-orgel) zijn nu geraamd op een totaal van € 450.000 tot € 500.00. Uitgangspunt van het interieur is een  flexibele en multifunctionele inrichting, maar moet het tegelijkertijd ook sfeervol en passend zijn bij het statige en oude gebouw.  Zo wordt in de plannen het niet authentieke lichtblauwe zachtboard verwijderd en het houten plafond weer in oude luister hersteld. Ook de huidige niet originele, uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw stammende, roestbruin gekleurde plavuizen worden vervangen door grotere grijze en meer bij een  uit de achttiende eeuw kerkgebouw passende tegels.                                                                                                        De fondsenwerving en de restauratie van het Van Oeckelen-orgel  vindt onder regie van een orgelrestaurateur plaats. Het bestuur van de stichting Sint Joriskerk kan deze orgelrestaurateur inhuren, omdat de Nederlands Hervormde gemeente van Westerlee-Heiligerlee de stichting Sint Joriskerk een voor de restauratie van het Van Oeckelen-orgel geoormerkte bijdrage van € 20.000,-- ter beschikking stelde. Naar verwachting bedraagt de totale orgelrestauratie circa € 200.000,-- .                                                                                                                  Met de fondsenwerving van de restauratie en de inrichting van de Sint Joriskerk  start de stichting in oktober. Het onderzoeksbureau Elles Bulder uit Scheemda ondersteunt de stichting hierbij.                                              De trouwe steun van de bevolking van Westerlee en daarbuiten (bijna 200 jaarlijkse donateurs ) heeft het bestuur gestimuleerd grondig  aan plannen te werken om de restauratie van het gebouw en het orgel te realiseren, en een herbestemming en een goede exploitatie van de Sint Joriskerk na de restauratie tot stand te brengen.                                                                                                                                                                    Het bestuur houdt u op de hoogte  van de voortgang. Blijf de stichting steunen want alleen met uw hulp kan de Sint Joriskerk het blijven winnen van de draak van verval en leegstand!!!!

 De Olympische zomerspelen zijn  afgelopen, maar het bestuur van  de Sint Joriskerk staat in de startblokken.

 

 Voorzitter Jan Cooijmans

_______________________________________________________________________________________

 enkele interessante pagina's  

 

 

 

 

STICHTING ST. JORISKERK WESTERLEE | 21-10-2010